Nowenna do Świętej Rity


Na pierwszy dzień Święta Rito, pragniemy naśladować twe cnoty i otrzymać za twym pośrednictwem łaskę życia wiecznego. Dzięki składamy Bogu, że cię od dzieciństwa obsypał swymi łaskami i wsławiłimię twoje. O, jakże jesteśmy niepodobni do Ciebie, pełni próżności ziemskiej odpychamy wszystko, co wzniosłe, żyjemy w grzechach, lękamy się pokuty.

O święta Rito, która tyle możesz przed Bogiem,
wyproś nam nawrócenie i szczery żal za grzechy,
byśmy cię odtąd naśladowali w cnocie pokory i pokuty,
i zasłużyli sobie na nagrodę w niebie,
przyobiecaną cichym i tym, którzy płaczą.
Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją)

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Antyfona:
Obdarzyłeś, Panie, służebnicę Twoją Ritę znakiem miłości i męki Twojej.
Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

Na drugi dzień Bóg wybrał cię, święta Rito, za jaśniejący wzór dla dziewic, żon, wdów i zakonnic. Zostawiłaś najpiękniejszy przykład żony, zmuszona żyć z mężem pełnym pychy, znosząc w pokorze i cichości wyrzuty, zniewagi, a nawet i bicie. Słodyczą i cierpliwością zmieniłaś porywczość swego męża w łagodną uległość.

O, gdyby i dziś żony chciały naśladować twe ciche i pełne słodyczy życie, łagodzić serca swych porywczych nieraz mężów, gdybyśmy wszyscy umieli żyć z naszymi krewnymi i bliźnimi według praw Bożych i miłości chrześcijańskiej, ubyłoby tyle niezgód prowadzących niekiedy do opłakanych następstw.

Błagamy cię, o święta Rito,
wyproś nam wszystkim u Boga dary Ducha Świętego,
abyśmy kiedyś mogli wielbić wraz z tobą Dawcę wszelkiego dobra w królestwie wiecznego pokoju.
Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

Ojcze nasz... Zdrowaś Mary­jo... Chwała Ojcu...

Antyfona…

Na trzeci dzień Jakże bolesna była dla ciebie, o święta Rito, wiadomość o zamordowaniu twojego męża. Zapłakałaś gorzkimi łzami na myśl, że dusza jego nieprzygotowana stanęła przed sądem sprawiedliwego Boga. Nie myślałaś o sobie, lecz polecałaś ustawicznie miłosiernemu Bogu duszę zamordowanego męża, błagając o przebaczenie dla jego morderców, a poznawszy, że mali jeszcze synowie twoi pragną pomścić śmierć ojca, błagałaś Boga, by ich raczej zabrał ze świata, niż mieliby krwawym czynem zemsty splamić swe sumienie.

Bóg cię wysłuchał, zabierając obu synów w młodym wieku. Po ich stracie, dzięki składałaś Jezusowi, że ich powołał do siebie przed dokonaniem zbrodni. Jakże my wobec tego przykładu jesteśmy nędzni, nie umiemy przebaczyć najmniejszej obrazy ani zdobyć się na ofiarę dla duszy własnej, jak i dla duszy bliźniego.

O święta Rito, uproś nam u Boga gotowość przebaczania nieprzyjaciołom naszym, abyśmy sami stali się godniejszymi przebaczenia grzechów naszych i cieszyli się nagrodą wieczną w niebie.
Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Antyfona…

Na czwarty dzień 0 święta Rito, jakże wielka była miłość twa dla Boga i bliźniego. Któż może wyobrazić sobie twe najgorętsze uczucia i rzewne łzy, któreś wylała, myśląc o męce twego Ukrzyżowanego Oblubieńca? Kto pojmie ten święty zachwyt w obcowaniu z Bogiem, w którym znajdowano cię często? Kto wypowie twą miłość dla bliźnich, biednych i chorych, między którymi byli bardzo smutni i nieszczęśliwi, a tyś ich objęta miłosierdziem serca twego?

My zaś tak często zajęci jesteśmy sobą, nie staramy się, by zaopatrzyć potrzeby duchowe i cielesne bliźnich naszych.

Wybłagaj nam, o święta Rito, łaskę, by serca nasze pałały czystą miłością bliźniego, abyśmy ciebie naśladowali
i od tej chwili złączeni byli z tobą tą odwieczną miłością,
która cię czyni pełną chwały i szczęścia w niebie.
Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Antyfona…

Na piąty dzień Od dzieciństwa znałaś, o święta Rito, niebezpieczeństwa natury ludzkiej, jak pycha, zmysłowość i takim wstrętem do tego złego byłaś przejęta, iż wytrwałaś w łasce na chrzcie świętym otrzymanej. Idąc za wolą rodziców, poślubiłaś męża. Zwolniona przez śmierć męża i dzieci od obowiązków żony i matki, błagałaś gorąco Pana Jezusa, byś mogła być przyjęta do klasztoru i pomimo trzykrotnej odmowy, prawie cudownie przyjęta zostałaś. Bóg uczynił zadość twoim pragnieniom i związałaś się na wieki z Jezusem ślubami czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

O szczęśliwa Rito, wejrzyj na nas,
będących pod ciężarem namiętności i grzechów,
które nas prowadzą do wiecznej zguby.
Wybłagaj nam, o święta Rito, łaskę rozmiłowania się w dobrach niebiańskich, abyśmy kiedyś oczyszczeni z grzechów,
pałający serdeczną miłością ku Bogu,
mogli zasłużyć sobie na nagrodę przyobiecaną tym,
którzy umieli wzgardzić fałszywymi i marnymi dobrami tego świata. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Antyfona…

Na szósty dzień Podziwem przejęci, rozważamy, o święta Rito, twe życie, które było jakby ciągłą modlitwą. Ciało twe umartwiałaś postami, krótkie chwile snu spędzałaś na twardym posłaniu. Wszystkie umartwienia czyniłaś dla zwalczenia pożądliwości. My postępujemy często zupełnie przeciwnie. Zamiast uciekać się do modlitwy i pokuty, szukamy uciech, które nas odwracają od Boga.

Dziś jednak, uznając konieczną potrzebę pokuty i modlitwy,
błagamy cię, o święta Rito, abyśmy walcząc z naszymi wadami, wyrzekli się ich na zawsze i stali się godnymi cieszyć się wraz z tobą szczęściem wiecznym w niebie.
Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

Ojcze nasz... Zdrowaś Mary­jo... Chwała Ojcu...

Antyfona…

Na siódmy dzień Święta Rito, ty całą duszą pragnęłaś podzielić boleść cierniowej korony Chrystusa i zostałaś wysłuchana. Boski Oblubieniec w nagrodę twego współczucia i miłości, z jaką rozważałaś Jego mękę, zranił cię cudownie w czoło cierniem swej korony. Do końca życia, to jest lat piętnaście, nosiłaś tę ranę na czole, dziękując Chrystusowi za tę wielką łaskę.

My zaś, zamiast znosić cierpliwie nasze krzyże i troski, którymi Bóg nas nawiedza, smucimy się i narzekamy.

O święta Rito, uproś nam u Jezusa łaskę cierpliwego znoszenia wszystkich utrapień doczesnych, abyśmy przez modlitwę
i poddanie się woli Bożej godni byli radować się z tobą w wieczności. Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Antyfona…

Na ósmy dzień Boski twój Oblubieniec, o święta Rito, chcąc cię bardziej uświęcić i uczynić podobną sobie, dopuścił, byś dotknięta była przez ostatnie cztery lata życia twego ciężką chorobą. Jakież wspaniałe przykłady poddania się woli Bożej i cierpliwości zostawiłaś nam, o święta Rito. Przykra tylko była dla ciebie myśl, że jesteś ciężarem dla swych sióstr zakonnych. Zapowiedź bliskiego wyzwolenia z więzienia ciała i przejścia do wiecznej ojczyzny napełniła twe serce radością. Oddałaś piękną swą duszę w ręce Jezusa, Oblubieńca swego.

Cóż się stanie z nami, grzesznikami, w chwili śmierci? Z nami, którzy nie umiemy i nie chcemy znosić spokojnie żadnej choroby?

Miej litość nad nami, o święta Rito!
Wyproś nam u Jezusa zupełne poddanie się woli Bożej
i cierpliwość w ostatniej chorobie oraz szczęśliwą śmierć,
abyśmy z tobą złączeni mogli wielbić Boga na wieki.
Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Antyfona…

Na dziewiąty dzień Twoja głęboka pokora, o święta Rito, wyjednała ci wielką chwałę w niebie, jaką teraz posiadasz. Dla tej pokory chciał twój Boski Oblubieniec wsławić cię także na ziemi. Toteż zaraz po twej śmierci zdziałał za twym pośrednictwem wiele cudów. Ludzie z daleka i bliska tłumnie cisnęli się do twego grobu, ogłaszając cię świętą. To pobożne mniemanie potwierdził także wyrok namiestnika Chrystusowego, który cię również świętą ogłosił. Odtąd chwała twoja szerzy się wśród wiernych po całym świecie i masz przywilej być zwaną „Orędowniczką w sytuacjach beznadziejnych" i „Świętą do spraw trudnych".

O pełna chwały Rito, zlituj się nad nami!
Wyjednaj nam łaskę poznania tej prawdy,
że prochem jesteśmy i nic sami nie możemy.
Broń nas od wiecznego potępienia, które jest udziałem pysznych i zbuntowanych aniołów, i pomóż nam, abyśmy wraz z tobą w niebie cieszyli się chwałą przyobiecaną pokornym.
Uproś nam również łaskę... (wymieniamy ją).

Ojcze nasz... Zdrowaś Mary­jo... Chwała Ojcu...

Antyfona…

W komentarzach można umieszczać swoje intencje.

54 komentarze:

 1. Św. Rito, błagam Cię o wstawiennictwo w intencji uleczenia mego przyjaciela Bogdana

  OdpowiedzUsuń
 2. św Rito proszę Cię o wstawiennictwo w intencji przemiany serca Pawła , o uwolnienie go ze zniewoleń i cud odrodzenia naszych uczuć...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Święta Rito proszę ciebie o pomoc w znalezieniu pracy dla mnie i mojego narzeczonego Tomka i o to żebyśmy wzięli ślub i żeby moi rodzice przestali mi utrudniać moja drogę życiową

   Usuń
 3. Proszę o modlitwę w sprawie znalezienie pracy przez moją żonę. Po urlopie macierzyńckim pracodawca zwolnił ją. Zarabiam tylko ja, a jest nas teraz trójka. Od ponad roku stara się znaleźć pracę, a ciągłe niepowodzenia źle wpływają na jej stan ducha. Gorąco proszę o modlitwę w jej intencji.

  OdpowiedzUsuń
 4. Matko Boża za wstawiennictwem Św Rity proszę o łaski potrzebne mi i rodzinie o pomoc i Boże błogosławieństwo.Miej nas w swojej opiece.
  Bóg zapłać

  OdpowiedzUsuń
 5. Święta Rito wyproś mi u Pana łaskę uzdrowienia dla Michałka Romaniuka. Niech świat zobaczy, że nigdy nie jest za późno, że zawsze jest nadzieja. I abym ja sama w to uwierzyła. Liczę na Ciebie, moja patronko. Jestem bardzo dumna, że noszę Twoje imie. Jestem pewna, że zrozumiesz i mi pomożesz. A Michałek będzie żył, bo to on nauczył mnie mieć nadzieję. Nie zawiedziesz mnie, wiem to. Bóg Ci nie odmówi.

  OdpowiedzUsuń
 6. Proszę o modlitwę za mnie o spokój wewnętrzny i o potrzebne mi łaski.Św Rito proszę pomóż mi.

  OdpowiedzUsuń
 7. Proszę o modlitwę za mnie i o wszelkie łaski.

  OdpowiedzUsuń
 8. Św. Rito proszę połącz moją drogę życiową i drogę życiową M.Z.

  OdpowiedzUsuń
 9. Św Rito proszę o modlitwę za mnie i o Bożą opiekę.

  OdpowiedzUsuń
 10. Módlmy się wspólnie we wszystkich intencjach tutaj umieszczonych
  http://www.chwilkawytchnienia.com/modlitwa/Modle_sie.htm

  OdpowiedzUsuń
 11. sw.rito blagam ciebie o pomoc w trudnych i beznadziejnych sprawach z ktorymi nie mozemy dac sobie rady najdrozsza wiesz jakie klopoty wyzadzil nam niuczciwy czlowiek modl sie za niego aby zrozumial i oddal wszystko to z czego nas oszukal prosze ciebie wymodl laski nam potzrebne nie zostawiaj nas ty pomoglas i wyprosilas laski u pana boga wielu ludza nie opuszczaj nas w potrzebie zeslij nam ducha swietego ktory bedzie przy nas i pomagal jezu ufamy tobie i sw.rito

  OdpowiedzUsuń
 12. Św Rito otaczaj mnie swoją opieką i nie opuszczaj oraz błogosław.

  OdpowiedzUsuń
 13. Św Rito proszę o siłę wewnętrzną o dar spokoju i o wszelkie łaski.

  OdpowiedzUsuń
 14. Matko Boża wyproś potrzebne mi łaski.

  OdpowiedzUsuń
 15. Św Rito proszę o siłę.Pomóż mi wytrwać w trudnych chwilach i miej mnie pod swoją opieką.

  OdpowiedzUsuń
 16. Św Rito wyproś mi łaski i błogosław.

  OdpowiedzUsuń
 17. Św Rito wesprzyj mnie i opiekuj się mną.

  OdpowiedzUsuń
 18. Swieta Rito proszę o zdrowie i o wszelkie łaski.

  OdpowiedzUsuń
 19. Św Rito proszę uproś zdrowie dla mamy i dla mnie i miej nas pod opieką.

  OdpowiedzUsuń
 20. Święta Rito proszę uproś odbudowanie naszego związku, który się dzisiaj rozpadł. Po ludzku nie wiem już co robić, dlatego błagam Cię Święta Rito wstaw się za nami u Boga. Proszę Cię pokornie, aby Bóg nie pozwolił na nasze rozstanie, na nowo obdarzył miłością wzajemną i pobłogosławił nasz związek.

  Dziękuję Święta Rito.
  Kasia

  OdpowiedzUsuń
 21. Święta Rito, codziennie błagam, zanieś do Pana moją modlitwę, moje błaganie o poczęcie zdrowego i silnego dziecka w moim łonie, o prawidłowy przebieg mojej ciąży i szczęśliwy poród za 9 miesięcy. Dopomóż mi i memu mężowi, dopomóż swoim potężnym wstawiennictwem. Dopomóż...

  OdpowiedzUsuń
 22. O Sw.Rito prosze o wstawiennictwo Twoje u Pana Najwyzszego! o to aby Krzysztof zmienil swoje postepowanie wobec zony i aby zrozumial jak wielka krzywde jej wyrządza swym postepowaniem,slowmi.Blagam oto aby sie pogodzili,wybaczyli sobie nawzajem i pokochali miloscia czysta ,bez wyrzutow i zyli tak jak przysiegali sobie przed Bogiem !Prosze nie dopusc do ich rozwodu !

  OdpowiedzUsuń
 23. RITO WSTAW SIE U BOGA KOCHANA MOJA I POPROS O SPELNIENIE MOJEJ PROSBY JUZ TERAZ BŁAGAM POMOZ MI POWIEDZ BOGU IZ OD TEGO ZALEZY WSZYSTKO POMOZ MI PROSZE CAŁYM SERCEM I DUSZA DZIEKUJE CI DROGA RITO TY OBLUBIENICO BOGA NAJWIERNIEJSZA NAJUKOCHANSZA.

  OdpowiedzUsuń
 24. Proszę o modlitwę za mnie o pokorę, siłę do wypełniania woli Bożej. O łaski potrzebne mojej rodzinie. O Boże błogosławieństwo w pracy i w nauce.
  O łaski potrzebne Froniowi, Mateuszowi, ojcu Jackowi,
  Monice, Babci, Dziadkom, Mamie, Tacie, Siostrze, Amelii, Piotrowi.
  Dziękuję Ci Święta Rita za modlitwę za mnie.

  Tomek

  OdpowiedzUsuń
 25. Swieta Rito prosze Cie o zdrowie zeby moje wyniki i wyniki bjopsji byly dobre blagam Cie o zdrowie kochana Swieta Rito

  OdpowiedzUsuń
 26. Dziękuję Ci święta Rito za wstawiennictwo za Piotrem i jego podróżą autostopem z innymi do Rzymu na Taize.
  Sytuacja była beznadziejna, a teraz jest pełna radości. Dziękuję Ci Świeta Rito. Prosze módl się z nimi nadal, by szczęśliwie dojechali, powrócili i by
  to Taize przyniosło wiele dobra.
  Bądź uwielbiony Panie, który zsyłasz pokój, radość
  i nadzieję.dziękuję CI za wszystkich dobrych ludzi, których stawiasz na drodze Piotra i innych do Rzymu.
  Tomek

  OdpowiedzUsuń
 27. Św Rito proszę Ciebie wyproś mojej Mamie i mi zdrowie,abyśmy mogły normalnie bez bólu chodzić spraw poprzez modlitwę aby wszystko nam się układało.Pomóż mi w pracy abym nie straciła stanowiska i błogosław.

  OdpowiedzUsuń
 28. Święta Rito, proszę Cię uproś mi u Boga odrodzenie mojej relacji z Pawłem. Z każdym dniem gdy życzę mu w swym sercu szczęśliwego życia, cierpię coraz bardziej bo dopiero teraz zdaję sobie sprawę jak bardzo go kochałam. Minęło już 6 miesięcy, proszę Cię o pomoc i błogosławieństwo.

  OdpowiedzUsuń
 29. proszę o powrót Marcina,o uzdrowienie naszego związku,proszę by znów stanął w moich drzwiach z sercem przepełnionym miłością aby wybaczył mi jak bardzo go skrzywdziłam,proszę o błogosławieństwo,o radość trzymania jego rąk,patrzenia na jego uśmiech,Święta Rito proszę pomóż....bo bardzo sie o niego martwię

  OdpowiedzUsuń
 30. Św. Rito patronko kręgu DK, proszę Cię o zdrowie i powrót do domu małej Ani, o zdrowie dla jej mamy, czuwaj nad całą rodziną, daj im siły

  OdpowiedzUsuń
 31. Za wstawiennictwem Matki Bożej oraz Bł. Jana Pawła II oraz Św Rity proszę o modlitwę w intencji uratowania przed rozwodem, dochowania wierności małżeńskiej, uzdrowienia, pojednania i odrodzenia małżeństwa Magdaleny i Damiana by sakramentalna miłości małżeńska odrodziła się w nas na nowo i zwyciężyła wszelkie pokusy i przeszkody. O łaskę przemiany i nawrócenia dla mojej żony Magdaleny ,aby wróciła do mojej żony Magdaleny miłość do swojego męża Damiana ta miłość którą darzyła swojego męża na początku gdy sie poznaliśmy i żeby moja żona wróciła do męża który ją tak bardzo kocha i do rodziny i do domu. Aby żona otworzyła swoje serce na nasze małżeństwo, na moją miłość. By odnalazł Boga lub by pozwoliła Bogu odnaleźć siebie. O wiarę, nadzieję i miłość w naszych sercach. I o błogosławieństwo Boże Ty nas Panie Boże połączyłeś i proszę nie rozdzielaj nas Panie i pomóż nam szczęśliwie pokonać i zażegnać ten kryzys w naszym małżeństwie i proszę cie Panie Boże nasz Ojcze wypędz od mojej żony Magdaleny tego szatana te wszystkie złe duchy i to wszystkie zło co ją ogarneło i pomóż kochany Panie Jezu Chryste nawrócić moją żonę Magdalenę

  OdpowiedzUsuń
 32. Za wstawiennictwem Matki Bożej oraz Bł. Jana Pawła II oraz Św Rity proszę o modlitwę w intencji uratowania przed rozwodem, dochowania wierności małżeńskiej, uzdrowienia, pojednania i odrodzenia małżeństwa Magdaleny i Damiana by sakramentalna miłości małżeńska odrodziła się w nas na nowo i zwyciężyła wszelkie pokusy i przeszkody. O łaskę przemiany i nawrócenia dla mojej żony Magdaleny ,aby wróciła do mojej żony Magdaleny miłość do swojego męża Damiana ta miłość którą darzyła swojego męża na początku gdy sie poznaliśmy i żeby moja żona wróciła do męża który ją tak bardzo kocha i do rodziny i do domu. Aby żona otworzyła swoje serce na nasze małżeństwo, na moją miłość. By odnalazł Boga lub by pozwoliła Bogu odnaleźć siebie. O wiarę, nadzieję i miłość w naszych sercach. I o błogosławieństwo Boże Ty nas Panie Boże połączyłeś i proszę nie rozdzielaj nas Panie i pomóż nam szczęśliwie pokonać i zażegnać ten kryzys w naszym małżeństwie i proszę cie Panie Boże nasz Ojcze wypędz od mojej żony Magdaleny tego szatana te wszystkie złe duchy i to wszystkie zło co ją ogarneło i pomóż kochany Panie Jezu Chryste nawrócić moją żonę Magdalenę

  OdpowiedzUsuń
 33. Święta Rito,proszę Cię, daj mi siłę przetrwać ten bardzo trudny okres w Naszym związku. Proszę Cię, daj Piotrowi mądrość, aby już nigdy nie uległ pokusie innej kobiety, żeby już nigdy mnie nie zdradził. Kocham go bardzo i wybaczyłam to co się stało. A jednak oddalamy sie od siebie. święta Rito, proszę, uratuj nasz związek, nie pozwól zeby sie rozpadł. Błagam Cie o to z całego serca. E.

  OdpowiedzUsuń
 34. Św.Rito błagam Cie wstaw za mną do Pana Boga , aby pomógł mi wyjść z beznadziejnej sytuacji w jakiej się znajduję.Nie opuszczaj mnie w mojej wielkiej potrzebie.
  Błagam pomóż mi.

  OdpowiedzUsuń
 35. Św. Rito proszę wstawiaj się do P.Boga za moją ciężko chorą Mamą Dorotą i wyproś Jej łaskę spokojnej śmierci, żeby długo nie cierpiała.

  OdpowiedzUsuń
 36. Sw. Rito, prosze Cie wstaw sie za mie u Boga i wypros laske nawrocenia sie mojej corki na droge wiary i cnoty ,niech nastapi w niej przemiana duchowa i moralna, niech serce jej napelni sie dobrocia i szacunkiem dla rodziny, a zycie nasze wspolne nabierze wzajemnego zrozumienia i zaufania. Niech moje trudy wychowania dziecka nie pojda na marne. Sw. Rito blagam Cie o modlitwe, pomoz mi w tych ciezkich chwilach.

  OdpowiedzUsuń
 37. Sw. Rito, prosze Cie o wstawiennictwo u Boga i wyproszenie mi laski nawrocenia sie mojej corki na droge wiary i cnoty. Wez w opieke moja rodzine i upros nam laski potrzebne nam w tych ciezkich chwilach. Modl sie za nami!

  OdpowiedzUsuń
 38. Sw. Rito, prosze o pomoc w tych trudnych chwilach naszego zycia, pomoz nam , by nasza corka S. zmienila sie na dobre, duchowo i moralnie, niech wroci do rodziny i nas szanuje, niech nabierze rozsadku, wiary , milosci i cnoty. Wez ja w swoja opieke i nie opuszczyj nas.

  OdpowiedzUsuń
 39. Sw.Rito , prosze wypros mi laske u Jezusa, by moja corka Sandra powrocila na lono rodziny i zmienila sie duchowo i moralnie, niech szanuje rodzicow i wroci na droge wiary. Niech zycie nasze wspolne nabierze wzajemnego zaufania i milosc. Pocieszycielko nasza, wstawiaj sie za nami do Boga w tak waznej dla nas potrzebie. Nie opuszczaj nas, ale wez w swoja opieke.Blagam Cie sw. Rito modl sie za nami.

  OdpowiedzUsuń
 40. Sw. Rito, prosze Cie o laske przemiany duchowej i moralnej dla mojej corki, niech wroci na lono rodziny, na droge wiary i cnoty, niech serce jej napelni sie dobrocia i zrozumieniem.
  Pomoz nam w tych ciezkich chwilach, otrzyj lzy i pociesz w tym strapieniu, modl sie za nami w sprawach trudnych.

  OdpowiedzUsuń
 41. Sw. Rito, prosze Cie o wstawiennictwo w trudnej i waznej dla nas sprawie, niech corka moja wroci na lono rodziny i droge wiary i cnoty, niech serce jej napelni sie dobrocia i zaufaniem. Prosze o laske nawrocenia, wez nas w swoja opieke i pomoz nam w tych ciezkich chwilach.

  OdpowiedzUsuń
 42. Sw. Rito, wypros mi u Boga laske nawrocenia sie mojej corki na droge wiary i cnoty, niech serce jej napelni sie dobrocia i zaufaniem, pomoz nam w tych trudnych chwilach, wypros nam dar zgody i pokoju, oraz wzajemnego zrozumienia, w tobie moja nadzieja. Sw. Rito, modl sie za nami.

  OdpowiedzUsuń
 43. Sw. Rito, prosze Cie o wyproszenie mi laski nawrocenia sie mojej corki na droge wiary i cnoty, niech serce jej napelni sie dobrocia i odwroci od zlego, niech znajdzie swoje miejsce w rodzinie i zrozumie swoje bledy,Sw. Rito, pomoz nam w tak waznej potrzebie w tych ciezkich chwilach i wypros potrzebne laski, Blagam cie o pomoc, wspomozycielko nasza!

  OdpowiedzUsuń
 44. Święta Rito, proszę o wstawiennictwo w trudnej sprawie dla Przemka, żeby wszystkie trudne sprawy się ułożyły.

  OdpowiedzUsuń
 45. Sw. Rito, prosze o wstawiennictwo i uproszenie laski nawroceia si mojej corki na droge wiary, niech odwroci sie od zlych ludzi i zrozumie, ze, jej postepowanie sprawia nam bol i rozczarowanie.
  Wez nas w swoja opieke i pomoz w tych ciezkich chwilach, niech nasze troski i zmartwienia dobiegna konca. Sw. Rito, posredniczko w sprawch trudnych, modl sie za nami.

  OdpowiedzUsuń
 46. Sw. Rito, prosze o uproszenie mi laski nawrocenia sie mojej corki na droge wiary i cnoty, niech wroci na lono rodziny i odwroci sie od zlych ludzi, ktorzy zabrali jej godnosc. Pomoz nam w tych ciezkich chwilach, wyciagnij mnie z tego utrapienia i wez nas w swoja opieke.
  Sw. Rito, modl sie za nami.

  OdpowiedzUsuń
 47. Sw. Rito, wypros mi laske przemiany duchowej i moralnej dla mojej corki, niech wroci do rodziny i zrozumie, ze swoim postepowaniem sprawia nam bol i utrapienie. Pomoz nam w tych ciezkich chwilach i wypros dar pojednania dla rodziny, badz nam opiekunka w naszych trudnych sprawach,modl sie za nami.

  OdpowiedzUsuń
 48. św. Rito proszę wyjednaj mi łaskę zdrowia! Błagam o cud na chwałę Pana! Proszę

  OdpowiedzUsuń
 49. Święta Rito, proszę wyjednaj łaskę zgody i nawrócenia dla mojej córki i zięcia, żeby wreszcie w ich rodzinie zapanowała wzajemna zgoda.

  OdpowiedzUsuń
 50. Święta Rito, błagam Cię wyjednaj mi łaskę u Pana, wiesz jak bardzo pragnę dziecka i jak długo się o nie staram. Proszę, pomóż mi...

  OdpowiedzUsuń
 51. Św. Rito! Pokornie Cię proszę - wyproś mi u Boga łaskę, na której mi tak bardzo zależy. Spraw, by w A. na nowo odżyła miłość do mnie, by była to miłość prawdziwa i wieczna i żeby nasze drogi na nowo się zeszły. Abyśmy razem mogli cieszyć się i dzielić się naszą radością z innymi. Tego pragnie moje serce. Oblubienico Chrystusa Pana, wstaw się za mną w mojej trudnej sytuacji i uproś Boga o to, bym otrzymała tę łaskę, na której mi bardzo zależy. W Tobie moja nadzieja...

  OdpowiedzUsuń
 52. Sw.Rito, bardzo proszę o wyproszenie łaski u Pana. Zależy mi na otrzymaniu mieszkania na które czekamy 5 lat. W styczniu pojawi się moja córeczka i bardzo tego potrzebujemy. Mój synek 5 letni też prosi o łaskę. Bóg zapłać!

  OdpowiedzUsuń
 53. SW.Rito prosze wypros Nam mi I mojemu mezowi Dariuszowi Dar macierzynstwa I Dar ojcostwa abym wkoncu zaszla w ciaze I urodzila zdrowe dziecko juz 5 lat czekamy na ten cud

  OdpowiedzUsuń

Zapraszamy do umieszczania swoich intencji i do wspólnej modlitwy.